svzo  
   
  
HOME  
Disclaimer/proclaimer
       
   

Informatie over cookies

Wat is een cookie
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel svzo.nl als andere partijen die samenwerken met svzo.nl kunnen cookies plaatsen.

Cookies verwijderen
Geen zin in cookies? Geen probleem. Cookies kunt u zelf via uw browser makkelijk verwijderen. Onderstaand per browser informatie over het aanpassen van de browser met betrekking tot cookies:


Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer/proclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite.U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel de stichting tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de stichting expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

de stichting beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. de stichting garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de stichting hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat de stichting de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. de stichting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de stichting niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
de stichting, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
de stichting en/of haar agenten of MEDEONDERNEMERS aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of de stichting op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de stichting of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
de stichting behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.© Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers.